AirWine | Obchodní podmínky
simulator, simulátor, pilot, airwine, kapitán, pilot, víno, adrenalin, němčičky, zážitek, dárek, pro, muže, letecký simulátor, zážitky, jižní, morava, velké pavlovice, bořetice, letadlo, trenažer, simulace, letu, let, aviatika, vinice, boeing, 737, 737NG, 737MAX, dopravní, dopravního, letoun, pilotem na zkoušku, posezení, degustace, sklípek, sklep, vinný, dárek na vánoce, k vánocům, narozeniny, narozeninový, netradiční, originální, jedinečný, moderní, prostředí, interiér, design, poukaz, poukazy, dárkový, akce, ve sklípku, ve sklepě, firemní akce, teambuilding, párty, občerstvení,
15116
page-template-default,page,page-id-15116,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,columns-4,qode-theme-ver-9.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive

Obecné obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné ode dne 1.10.2015.

  1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obecné obchodní podmínky (dále jen: „OOP“) jsou závazné pro smluvní strany všech smluv, uzavíraných prostřednictvím, nebo v přímé souvislosti s webovou prezentací https://airwine.cz/. Přičemž pojmem smlouva jsou rozuměny všechny projevy vůle, vedoucí k uzavření právního vztahu, tedy zejména písemná či elektronická objednávka a potvrzení objednávky, telefonická objednávka apod. (dále jen: „smlouva“).

1.2. Poskytovatelem je podnikatel: Bc. Dominik Vahala, IČO: 03722716, místo podnikání: Němčičky 285, 691 07, Česká republika (dále jen: „poskytovatel“).

1.3. Poskytovatel není plátcem DPH.

1.4. Od těchto OOP je možné se odchýlit jen výslovnou písemnou dohodou mezi smluvními stranami.

1.5. OOP zůstávají pro obě smluvní strany účinné i po skončení účinnosti smlouvy a to ve věcech, týkajících se předmětné smlouvy (např. náhrada škody, volba práva, řešení sporů apod.)

1.6. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto OOP, a to i bez předchozího upozornění. Změny v OOP jsou účinné vůči zájemci dnem jejich vyhlášení, a to i vůči zájemci, který si službu objednal před počátkem účinnosti nových nebo změněných OOP. Tato změna však nesmí zkrátit nebo jinak závažně znehodnotit objednanou a zaplacenou službu.

  1. Objednávka

2.1. Obvyklým způsobem uzavření smlouvy je elektronická objednávka, prostřednictvím webové prezentace https://airwine.cz/ (dále jen: „web“), a to prostřednictvím určeného elektronického formuláře. Objednávka na služby je platná dnem připsání předmětné částky na účet poskytovatele.

2.2. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je pravdivé a úplné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí (polí formuláře).

2.3. Pokud údaje, uvedené zájemcem v elektronickém formuláři, jsou zjevně chybné nebo obsahují nelogičnosti, vyhrazuje si poskytovatel právo takovou objednávku pozastavit, ověřit vhodnými prostředky správnost údajů a případně objednávku neakceptovat.

2.4. Řádnou objednávku potvrdí poskytovatel elektronickou poštou.

2.5. Zájemce o služby po potvrzení objednávky a po uhrazení celkové ceny obdrží kód voucheru, který slouží k rezervaci termínu zážitku. Zájemce dle části 4. těchto OOP, rezervuje on-line smluvní termín simulace na webu https://airwine.cz/rezervace/.  Zrušit nebo přesunout termín je možné maximálně dvakrát, zásadně emailem na info@airwine.cz, a to nejpozději 72 hodin před rezervovaným termínem. Dojde-li ke zrušení nebo přesunutí termínu později, je účtován storno poplatek ve výši 50% z koncové ceny zakoupeného zážitku.

2.6. Platnost dárkového voucheru je 12 měsíců od data objednávky. Voucher je možné prodloužit před jeho vypršením o dalších 12 měsíců za 500,-Kč po písemné dohodě emailem na info@airwine.cz.

2.7. Platnost objednávky předplacených hodin tréninkových kurzů je 12 měsíců od data této objednávky. Předplatné hodin opravňuje ke vstupu na trenažér objednatele a jeho doprovod v počtu max. dvě osoby. Předplatné hodin je nepřenosné na jinou osobu.

  1. Poskytnutí služeb

3.1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout zájemci službu, ve formě pobytu v leteckém simulátoru letounu Boeing 737 NG, včetně interaktivního ovládání tohoto simulátoru (dále jen: „simulace“)

3.2. Poskytovatel dále zájemci zajistí po dobu simulace odborný doprovod, který vhodným způsobem instruuje zájemce o chování v simulátoru a o řízení simulace, případně o dalších podstatných náležitostech poskytované služby.

3.3. Doba simulace, kterou si zájemce objednal a řádně zaplatil počíná běžet vstupem do kabiny simulátoru, plně připravené na interakce zájemce.

  1. Ceny a platební podmínky

4.1. Všechny ceny uvedené v ceníku na webu jsou smluvní a konečné, obsahující všechny další poplatky.

4.2. Cenu za služby uhrazuje zájemce výhradně bezhotovostním převodem na účet poskytovatele.

4.3. Zájemce je povinen uvést variabilní symbol platby (číslo objednávky), který mu byl zaslán emailem a do zprávy pro příjemce napsat jméno zájemce.

4.4. Zájemce je povinen uhradit cenu řádně a včas a to do 7 kalendářních dní, v opačném případě bude objednávka stornována.

4.5. Dnem úhrady se rozumí den připsání předmětné částky na účet poskytovatele. Poskytovatel zašle odkaz ihned po úhradě částky na stažení dárkového voucheru s kódem na rezervaci termínu.

  1. Odpovědnost za škody

5.1. Zájemce se zavazuje dodržovat bezvýhradně instrukce osoby, pověřené vedením simulátoru (dále jen: „instruktor“).

5.2. Každý zájemce je informován odbornou obsluhou o způsobu jak zacházet s jednotlivými komponenty simulátoru pro zamezení vzniku škody. V případě, že zájemce způsobí poskytovateli škodu (zejména poškození hardwaru simulátoru apod.), je povinen takovou škodu uhradit v plné výši, a to na požádání poskytovatele buď ihned (škoda do 4 999,90 Kč), nebo do deseti dní (škoda od 5 000,00 Kč).

5.3. Poskytovatel je oprávněn přiměřeně úhradu škody snížit, jestliže zájemce prokáže, že postupoval v souladu s pokyny instruktora a zároveň postupoval přiměřeně, vzhledem ke specifice poskytované služby.

  1. Vyšší moc

6.1. Žádná smluvní strana není odpovědna za jakékoli nesplnění povinnosti plynoucích ze smlouvy s výjimkou povinnosti zaplatit úhradu faktury, pokud toto nesplnění či prodlení bylo způsobeno překážkou, která nastala nezávisle na vůli povinné strany a bránila jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze nebo není možné rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky mohla odvrátit nebo překonat, a dále, že v době vzniku závazku tuto překážku nemohla reálně předvídat (dále jen ”vyšší moc”). Odpovědnost za splnění závazku však nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla z jejich hospodářských poměrů.

6.2. Za vyšší moc se pro účely této smlouvy, pokud splňují předpoklady uvedené v předcházejícím odstavci, považují zejména: přírodní katastrofy, požáry, zemětřesení, sesuvy půdy, povodně, vichřice nebo jiné atmosférické poruchy a jevy značného rozsahu nebo války, povstání, vzpoury, občanské nepokoje nebo stávky nebo rozhodnutí nebo normativní akty orgánů veřejné moci, regulace, omezení, zákazy nebo jiné zásahy státu, orgánů státní správy nebo samosprávy nebo výbuchy nebo jiné poškození výrobního nebo distribučního zařízení nebo nenadálá porucha technického zařízení simulátoru.

6.3. Smluvní strana, která porušila, porušuje nebo předpokládá s ohledem na všechny známé skutečnosti, že poruší svojí povinnost, vyplývající ze smlouvy, a to v důsledku nastalé události vyšší moci, je povinna bezodkladně informovat o takovém porušení nebo události druhou smluvní stranu a vyvinout veškeré možné úsilí k odvrácení takové události nebo jejích následků a k jejich odstranění.

  1. Závěrečná ustanovení

7.1. Veškeré údaje, které si strany sdělí v průběhu plnění smlouvy jsou pro obě strany důvěrné a nelze je třetí osobě sdělit bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Výjimku tvoří povinnosti smluvních stran, určené jim právním řádem České republiky.

7.2. Smluvní strana, která poruší kteroukoli povinnost vyplývající ze smlouvy, nebo z těchto OOP, je povinna nahradit druhé smluvní straně škodu, kterou jí tímto svým porušením povinnosti způsobila.

7.3. Pokud dojde k porušení kterékoli povinnosti, vyplývající ze smlouvy kteroukoli ze smluvních stran a v důsledku takového porušení povinnosti vznikne druhé smluvní straně nebo oběma smluvním stranám škoda, vyvinou smluvní strany maximální úsilí a prostředky ke smírnému řešení náhrady této škody.

7.4. Vznikne-li mezi smluvními stranami ve vztahu k uzavřené smlouvě, její aplikaci nebo výkladu jakýkoli spor, vyvinou smluvní strany maximální úsilí a prostředky, aby takový spor byl vyřešen smírně.

7.5. Nepodaří-li se spor vzniklý mezi smluvními stranami v souvislosti se smlouvou vyřešit smírně, bude spor postoupen k vyřešení obecnému soudu.

7.6. Práva a povinnosti smluvních stran, plynoucí ze smlouvy, jejich zajištění, změny a zánik se řídí výhradně právním řádem České republiky, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v účinném znění.